Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin

VŠB-Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, Ostrava, 70800

(+420) 597 323 082

ZLVCH – Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin

 • Home
 • ZLVCH – Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin

Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin umožňují odborně způsobilé objektivní a nezávislé stanovení fyzikálně-mechanických a technologických vlastností hornin (kamene, kameniva); petrografické, mineralogické a chemické rozbory hornin, polykrystalických a amorfních materiálů ve všech formách skupenství včetně vzorkování. Laboratorní zkoušky jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci. Akreditace je platná do 24. 2. 2022.

Laboratoř rovněž provádí velký výčet neakreditovaných zkoušek a poradenskou činnost s problematikou související s těžbou a úpravou nerostných surovin.

Laboratoř je rovněž pověřena Českým báňským úřadem k provádění zkoušek kameniva, cementu, betonových směsí na bázi popelů a popílků, vlastností inertního prachu a hornin a materiálů určených dle vyhlášek ČBÚ.

V rámci ZLVCH se využívají čtyři akreditované laboratoře.

K dispozici jsou i další laboratoře disponují moderním vybavaním umožňující provádět širokou škálu analytických operací.

Akreditované zkoušky v rámci ZLVCH

Využíváme akreditované Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin a také vybavení dalších laboratoří.

Pracoviště zkušební laboratoře:

 1. Laboratoř fyzikálních a technologických vlastností hornin
 2. Laboratoř petrografické analýzy
 3. Laboratoř mechanických vlastností hornin
 4. Laboratoř chemické analýzy

Akreditované zkoušky laboratoře:

 1. Petrografický rozbor kamene a kameniva
 2. Stanovení minerálních fází RTG analýzou
 3. Stanovení zrnitosti kameniva
 4. Určení tvaru zrn kameniva
 5. Stanovení rozlišných částic kameniva
 6. Stanovení odolnosti kamene proti vlivu povětrnosti
 7. Stanovení trvanlivosti kamene vůči teplotě a zvětrávání
 8. Posouzení jemných částí kameniva – zkouška methylenovou modří
 9. Stanovení odolnosti proti teplotním změnám
 10. Stanovení měrné a objemové hmotnosti, dopočet celkové, otevřené pórovosti a hutnosti přírodního kamene a kameniva
 11. Stanovení nasákavosti přírodního kamene a kameniva vodou za atmosférického tlaku
 12. Stanovení vlhkosti kamene a kameniva sušením v sušárně
 13. Stanovení odolnosti kameniva proti drcení metodou Los Angeles
 14. Stanovení mrazuvzdornosti kamene a kameniva
 15. Stanovení odolnosti proti obrusu
 16. Stanovení pevnosti v tlaku hornin a betonu
 1. Stanovení pevnosti v tahu za ohybu při soustředném zatížení
 2. Stanovení odolnosti proti skluzu
 3. Stanovení prvků WD XRF spektrometrií
 4. Stanovení odolnosti proti oděru kameniva (mikro-Deval)
 5. Posouzení jemných částí kameniva – Zkouška ekvivalentu písku
 6. Stanovení poměrového zastoupení prvků a elektronového obrazu mikrosondou s detektory EDX a WDA
 7. Stanovení minerálních fází Ramanovou spektrometrií
 8. Stanovení zastoupení izotopů 12C a 13C v methanu metodou GC/IRMS
 9. Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v půdách a pevných odpadech metodou GC/TOF
 10. Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v semipermeabilních membránách metodou GC/TOF
 11. Gravimetrické stanovení sušiny v půdách a pevných odpadech
 12. Neobsazeno
 13. Stanovení sypné hmotnosti

Akreditované vzorkování:

 1. Odběr vzorků kamene, kameniva, polykrystalických a amorfních materiálů

Osvědčení o akreditaci