Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin

VŠB-Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, Ostrava, 70800

(+420) 597 323 082

VODAMIN II

Popis projektu

Realizace projektu Vodamin II probíhá za finanční podpory Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020 v rámci Evropské územní spolupráce a financována je z dotačních prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Projekt je realizován v období 09/2016 – 05/2020. Během této doby je v plánu realizace aktivit na podporu ochrany životního prostředí v severních Čechách a Krušnohoří v povodí řeky Labe.

Mezi hlavní aktivity projektu patří:

  • Vyhotovení průzkumných hydrogeologických vrtů
  • Průběžné měření chemismu vod a hydrogeologických posouzení
  • Tvorba databáze a mapových podkladů
  • Sběr dat o teplotním potenciálu vod pro případné termální využití
  • Testování provozních zařízení výměníků z hlediska jejich znečištění důlními vodami
  • Zhodnocení společného dotačního území z pohledu využití důlních vod jako zdroje užitkové vody
  • Zpracování manuálu energetického využití důlních vod pro vlastníky dolů, veřejné instituce a další potencionální uživatele
  • Vyhodnocení výsledků a jejich prezentace veřejnosti

Vytvořená databáze parametrů důlních vod v oblasti mostecké pánve a podzemních vod výsypek v revíru Freiberg přispěje ke zlepšení spolupráce při zpracování společných plánů povodí a programů opatření. Testováním možných redukcí průsaků škodlivin z výsypek někdejšího dobývání v lokalitě Freiberg, monitoringem a shrnutím dosavadních zjištění dojde ke zkvalitnění přeshraniční kontroly úspěšnosti sanačních opatření. V neposlední řadě zpracování manuálu energetického využití vod pomůže při dalším rozhodování o využití těchto vod při územním nebo investičním plánování.

Projekt bude pokračovat i po stanoveném termínu pro ukončení realizace projektu. V plánu je i nadále pokračovat v přeshraniční spolupráci kooperačních partnerů pořádáním pravidelných pracovních skupin, vytvářením a realizací projektů, které navážou a podpoří další ochranu vod v česko-saském příhraničí.

Naším společným cílem je prostřednictvím intenzivní spolupráce v oblasti problematiky povrchových a důlních vod zkvalitnit základní podmínky pro život obyvatel ve společném příhraničním území.

Zdroj: http://pku.cz/vodamin2/

Partneři projektu