Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin

VŠB-Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, Ostrava, 70800

(+420) 597 323 082

VP1 – Vícefázové horninové prostředí

  • Home
  • VP1 – Vícefázové horninové prostředí

Zadáním výzkumného programu 1 je získat poznatky o fyzikálních, chemických, izotopových, strukturních a mechanických vlastnostech složek prostředí pomocí moderní instrumentální techniky, která zásadním způsobem zvyšuje úroveň poznání a možnosti jejich zobecnění pro dané geologické podmínky pomocí matematického modelování. Tyto informace jsou základním předpokladem pro návrh environmentálně šetrných technologií při exploataci nerostných surovin i při dalším využívání horninového prostředí.

V rámci VP1 se využívá celá řada laboratoří.

Tyto laboratoře disponují moderním vybavaním umožňující provádět nejrůznější analytické operace.

Hlavní výzkumné aktivity v rámci VP1

Aktivita 1/1

Vlastnosti a chování geomateriálů v závislosti na jejich vnitřní stavbě, způsobu zatěžování a fyzikálních podmínkách


Komplexní znalost petrologických, chemicko-fyzikálních a mechanických vlastností hominového prostředí je základním předpokladem pro efektivní, bezpečný a environmentálně šetrný návrh technologií těžby, úpravy a využití nerostných surovin, nebo realizaci důlních děl a náročných podzemních a geotechnických staveb. Cílem je získání poznatků o vlivu složení a charakteru vnitřní stavby homin a hominového masívu na jejich pevnostně-deformační a transportní chování a získání spolehlivých a relevantních dat, přímo použitelných jako vstupy do numerických modelů a dat pro jejich experimentální ověřování a inverzní analýzu.

Aktivita 1/2

Výzkum geomateriálů s aplikací v technologiích pro stavebnictví a životní prostředí a studium nerostných surovin pro jejich přípravu


Těžba, úprava a zpracování nerostných surovin tradiční a významné odvětví průmyslu, ale také celou řadu výzev směřujících k efektivnějšímu využití nerostných surovin a k omezení dopadu negativních vlivů této průmyslové činnosti na životní prostředí.

Z tohoto hlediska je dílčí cíl zaměřen na výzkum a přípravu geomateriálů, založených nejen na tradičních nerostných ułrovinách, ale také na využití vedlejších produktů z těžby a zpracování nerostných surovin, v souladu s koncepcí snížení dopadů těžby a zpracování těchto surovin na životní prostředí, přípravu nových materiálů s vysokou přidanou hodnotou a rozpomávání nových a netradičních surovinových zdrojů.

Aktivita 1/3

Identifikace původu plynu v horninovém prostředí a jeho využitelnost pro zvýšení vytěžitelnosti ložisek


Hlavním cílem výzkumu je získání poznatků pro zvýšení stávajících energetických zdrojů pomocí zvýšení vytěžitelnosti ropných a plynových ložisek s aplikací druhotných a terciárních těžebních metod a navyšováním kapacitních parametrů podzemních plynových zásobníků.